Juridische kennisgeving


Auteursrecht, handelsmerken en gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website (de “Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot tekst, beeldmateriaal, handelsmerken, merken, logo’s en software worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. Het eigendom van de Inhoud wordt niet overgedragen op u of andere gebruikers van deze website, maar blijft berusten bij Installatiebedrijf Ligthart of een derde partij die eigenaar is van de materialen die op deze website vermeld worden.

Installatiebedrijf Ligthart is eigenaar van de namen die worden gebruikt voor de activiteiten van het bedrijf en die van de producten en services van het bedrijf die op deze site worden vermeld, en deze namen worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

U bent gemachtigd om kopieën van de Inhoud te bekijken, e-mailen, downloaden of afdrukken, maar alleen voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Ongeautoriseerd gebruik van de inhoud kan een schending zijn van auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Wanneer u exemplaren van de Inhoud e-mailt, download of print, moet u ook alle auteursrechtelijke en andere kennisgevingen opnemen die zijn opgenomen in de Inhoud, inclusief eventuele kennisgevingen van copyright onderaan de pagina.

De inhoud mag niet worden gereproduceerd, getranscribeerd, opgeslagen in een ophaalsysteem, vertaald in een natuurlijke of computertaal, opnieuw verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook (elektronisch, mechanisch, fotografisch, opgenomen of anderszins), doorverkocht of opnieuw gedistribueerd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Installatiebedrijf Ligthart. U mag de Inhoud niet verkopen of wijzigen of reproduceren, weergeven, openbaar uitvoeren, distribueren of anderszins gebruiken op enigerlei wijze voor publieke of commerciële doeleinden. U mag deze site of enige inhoud daarin niet “framen” en u gaat ermee akkoord om geen enkel deel van deze site naar een server te kopiëren. U gaat er verder mee akkoord om geen Installatiebedrijf Ligthart-namen, -logo’s of -handelsmerken op welke manier dan ook weer te geven of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Installatiebedrijf Ligthart.

Het gebruik van de inhoud op elke andere website of in een andere genetwerkte computeromgeving voor welk doel dan ook is uitdrukkelijk verboden, hoewel u HTML-hyperlinks van uw website naar deze site kunt verstrekken, met inachtneming van deze gebruiksvoorwaarden. U krijgt hierbij een niet-exclusieve, beperkte en herroepbare licentie om naar deze site te linken. U stemt ermee in om geen links naar deze site te plaatsen op een manier dat deze zijn gekoppeld aan reclame of lijken te zijn een goedkeuring van een organisatie, product of dienst. U gaat ermee akkoord om geen links naar deze site te plaatsen op websites die een redelijk persoon als obsceen, lasterlijk, intimiderend, grof beledigend of kwaadwillig zou beschouwen. Installatiebedrijf Ligthart behoudt zich het recht voor om deze licentie in het algemeen, of uw recht om specifieke links te gebruiken, te allen tijde in te trekken. Als Installatiebedrijf Ligthart deze licentie intrekt, stemt u ermee in al uw links naar deze site onmiddellijk te verwijderen en uit te schakelen.

Als u de inhoud gebruikt op een manier die niet duidelijk wordt toegestaan ​​door deze gebruiksvoorwaarden, riskeert u mogelijk auteursrechten, handelsmerken en andere wetten. Als dat het geval is, herroept Installatiebedrijf Ligthart automatisch uw toestemming om deze site te gebruiken, en heeft Installatiebedrijf Ligthart het recht om u te verzoeken onmiddellijk alle kopieën te vernietigen die u van een deel van de Inhoud hebt gemaakt. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden verleend door deze algemene voorwaarden zijn voorbehouden.

Disclaimer

INSTALLATIEBEDRIJF LIGTHART GEEFT GEEN VERKLARINGEN OVER DE RESULTATEN DIE MOETEN WORDEN VERKREGEN BIJ HET GEBRUIKEN OF BEROEP DOEN OP DEZE SITE OF DE INHOUD DIE DEZE SITE BEVAT OF VERSTREKT. DAAROM IS UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO.

INSTALLATIEBEDRIJF LIGTHART BIEDT DEZE SITE EN DE INHOUD EN DIENSTEN HIERIN OP “AS IS” -BASIS ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET, IMPLICIET OF WETTELIJK. INSTALLATIEBEDRIJF LIGTHART WIJST VOOR ZOVER WETTELIJK TOEGESTAAN, HIERBIJ UITDRUKKELIJK EN SPECIFIEK WIJST ALLE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, STATUTAIR OF ANDERSZINS, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN TITEL, VERKOOPBAARHEID, NIET-INBREUK OP DE RECHTEN VAN DERDEN, EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. INSTALLATIEBEDRIJF LIGTHART BIEDT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, BETROUWBAARHEID, VOLLEDIGHEID, CONTINUÏTEIT OF TIJDIGHEID VAN DE CONTENT, SERVICES, SOFTWARE, TEKST, GRAFISCHE GEGEVENS, LINKS, OF COMMUNICATIE VERLEGD OP- OF VIA HET GEBRUIK VAN DEZE SITE. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET NEMEN VAN ALLE VOORZORGSMAATREGELEN DIE NODIG ZIJN OM TE VERZEKEREN DAT ENIGE INHOUD DIE U VAN DEZE SITE KRIJGT VRIJ IS VAN COMPUTERVIRUSSEN OF ENIGE ANDERE POTENTIEEL DESTRUCTIEVE COMPUTERCODE.

Noch Installatiebedrijf Ligthart, noch enige persoon of bedrijf geassocieerd met Installatiebedrijf Ligthart is aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit uw gebruik of onvermogen om deze site te gebruiken of enige inhoud, diensten of materialen die door of op deze site worden aangeboden (“deze bescherming”). Deze bescherming omvat alle claims, hetzij op basis van garantie, contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid of enige andere juridische theorie, en ongeacht of Installatiebedrijf Ligthart op de hoogte is van de mogelijkheid van dergelijke schade. Deze bescherming dekt alle verliezen, inclusief, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, voorbeeldige en punitieve schade; schade als gevolg van persoonlijk letsel of onrechtmatig overlijden; gederfde winst; en schade als gevolg van verloren gegevens of bedrijfsonderbrekingen.